Проект „We are all equal“

Проект "We are all equal" се финансира от програма Еразъм+, ключова дейност 1 "Мобилност на граждани", сектор "Младеж". Координатор на проекта са организация Sicily Plus, Италия, а проектът се изпълнява в партньорство със следните организации: Pin Malaga, Spain Unique projects, Lithuania Ege Ekoturizm Dernegi, Turkey Inititatove for develeopment of rural areas, Bulgaria NEOI ELLADOS SE EYROPAIKI DRASI, Greecе Проектът цели активното включване на младежи от тези страни, които да се запознаят с проблемите на хората с увреждания и съвместно да спомогнат за тяхното разрешаване. Дейностите по проекта се основават на неформалните методи на работа, групови дискусии, ролеви игри и симулации, панелни игри, интеркултурни вечери и др., с оглед постигането на междукултурен диалог и повишаване компетенциите на участниците. От България, ИРСР включи 7 участници: Маргарита Тонева - лидер на групата Ивелина Михалева Димитър Дачкинов Елена Колева Глория Велинова Иво Пасарев Йоанна Белева Дейностите по програмата са насочени към преодоляване на стереотипите и насърчаване на толерантността сред участниците по отношение на хората с увреждания...
Read More

Проект „We are all equal“

Участниците по проект "We are all equal" се завърнаха в България. Проектът бе реализиран в периода 20 - 28.03.2018 г.  като участие в него взеха 7 български младежи. Ето какво сподели  един от участниците в проекта - Ивелина Михалева: "Първоначално активностите бяха насочени към представяне на участниците. Разнообразни игри спомогнаха да се опознаем изключително бързо. Презентациите по темата на проекта бяха базирани на отворени дискусии и минимална теоретична част. Всеки отбор трябваше да представи какви трудности и възможности срещат хората с увреждания на територията на тяхната страна. В средата на обмена смесени отбори от различни националности имаха задача да измислят игра, адаптирана към хора с някакъв тип увреждане. Създадените от нас игри след това бяха разиграни заедно с хора от малцинствени групи. Една от финалните активности беше да се проведат интервюта с местни жители от Заферана Етнеа, където оценявахме тяхната готовност да помогнат на човек с увреждане, и цялостното им виждане за това какви трудности тези хора срещат в града им. Бяхме запознати...
Read More

Проект „Всички сме равни“/ Project „We are all equal“

СНЦ "Инициатива за развитие на селските райони" е партньор по проект "We are all equal", финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 "Мобилност".  По време на проекта ще се реализира младежки обмен в град Дзаферана Етнеа, Сицилия, Италия през периода 20 - 28.03.2018г. В него ще вземат участие 7 младежи от България на възраст 18 - 30 години. Участващи страни в проекта са Италия, България, Турция, Литва, Испания и Гърция. Водещ партньор по проекта е организация "Sicily plus Italy", Италия. Чрез обмена, участващите организации ще се стремят да покажат как чрез практикуването на спорт може да се подобри качеството на живот на хората с увреждания, като същевременно позволи на група млади хора да се възползват от възможността да участват в проект с европейско измерение, където могат да се срещат с други хора, култури, държави, кухня и история в мултикултурна и приятелска атмосфера; и където, благодарение на знанията, придобити по време на обмена, те могат да говорят и да мислят критично по въпросите...
Read More

Проект „Студентски практики“

По проект „Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на    човешките ресурси", се предостави възможност за стаж и придобиване на практически знания и умения в реална работна среда за период от 240 часа чрез наемане на  10 броя студенти от различни Висши учебни заведения на следните длъжности: Експерт „Европейски проекти" – четирима човека; Експерт „Младежки дейности" – трима човека; „Финансово-счетоводна дейност" – един човек; Експерт "Организация обучения" - двама човека. Партньори: Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Свети Климент Охридски" и Тракийски университет....
Read More

Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”

Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” бе партньор по проекта „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез използване на германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за   правонарушители. Специфичните цели на проекта: - Да се проучат в Германия и да се тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители; - Да се разпространи и обмени информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители....
Read More

„Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3″

Проект „Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3", финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 цели повишаване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълъбово 2011, работещи в обхвата на ос 3, което включва провеждане на 12 броя информационни семинари на следните теми: Бизнес планирание; Развитие на предприемаческата инциатива; Мениджмънт на малка фирма; Планиране и управление на проекти; Лидерски умения; Решаване на конфликти; Развиване на дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за стопанството и за населението от селските райони; Възможности за подкрепа и развитие на микро-предприятия в селските райони; Подкрепа за насърчаване на туристическите дейности в селските райони; Възможности за развитие на основните услуги за икономиката и селското население; Възможности за подкрепа обновяването и развитието на селата; Съхраняване и опазване на природното и културното наследство в селата. Резултатите от проекта са повишване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълобово 2011, работещи в обхвата на...
Read More