Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” е създадено с нестопанска цел в обществена полза. Водещата идея на организацията е да подобрява жизненото равнище на населението на селските райони в Република България. Основните приоритети на организацията са:

[one_half]

razvitie
Развитие на селските райони


Младежка активност

[/one_half]

[one_half_last]

ngo
Повишаване капацитета на НПО

dobrovolxhestvo
Социално приобщаване и развитие

[/one_half_last]

[full_width]

dobro
Доброволчество

[/full_width]

community-garden

За постигането та тези приоритети, основните дейности на организацията са:

 • Предоставяне на информационни, консултантски, обучителни и други услуги на неправителствени организации, развиващи дейността си в селски райони;
 • Предоставяне на информационни, консултантски, обучителни и други услуги на младите хора, в зависимост от техните потребности;
 • Организиране на инициативи за подобряване качеството на живот в селските райони.
 • Насърчаване развитието на младежта и активното й участие в дейности, свързани с културния и социален живот;
 • Насърчаване развитието на предприемачеството чрез предоставяне на обучителни курсове и тренинги на физически лица, в това число и на младежи до 29 години.
 • Повишаване интереса и мотивиране желанието за личностно развитие, себепознание, отговорност към себе си и обществото, посредством обучение;
 • Поощряване на професионалното развитие на хора в неравностойно положение;
 • Подпомагане социалната интеграция и личностната професионална реализация;
 • Провеждане на социални мероприятия и организиране на доброволни и други помощни инициативи;
 • Насърчаване на доброволчеството сред младите хора.
 • Научна дейност.