Проект „Студентски практики“

По проект „Студентски практики", финансиран по ОП "Развитие на    човешките ресурси", се предостави възможност за стаж и придобиване на практически знания и умения в реална работна среда за период от 240 часа чрез наемане на  10 броя студенти от различни Висши учебни заведения на следните длъжности: Експерт „Европейски проекти" – четирима човека; Експерт „Младежки дейности" – трима човека; „Финансово-счетоводна дейност" – един човек; Експерт "Организация обучения" - двама човека. Партньори: Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Свети Климент Охридски" и Тракийски университет....
Read More

Проект „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”

Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” бе партньор по проекта „Социално включване на правонарушители чрез иновативни модели на социални предприятия”. Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез използване на германския опит в развитието на иновативни модели на социални предприятия за   правонарушители. Специфичните цели на проекта: - Да се проучат в Германия и да се тестват и експериментират в България конкретни модели на иновативни социални предприятия за правонарушители; - Да се разпространи и обмени информация и опит в социалното предприемачество при реинтеграцията на правонарушители....
Read More

„Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3″

Проект „Предоставяне информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в  областите обхванати от ос 3", финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 цели повишаване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълъбово 2011, работещи в обхвата на ос 3, което включва провеждане на 12 броя информационни семинари на следните теми: Бизнес планирание; Развитие на предприемаческата инциатива; Мениджмънт на малка фирма; Планиране и управление на проекти; Лидерски умения; Решаване на конфликти; Развиване на дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за стопанството и за населението от селските райони; Възможности за подкрепа и развитие на микро-предприятия в селските райони; Подкрепа за насърчаване на туристическите дейности в селските райони; Възможности за развитие на основните услуги за икономиката и селското население; Възможности за подкрепа обновяването и развитието на селата; Съхраняване и опазване на природното и културното наследство в селата. Резултатите от проекта са повишване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ Гълобово 2011, работещи в обхвата на...
Read More