Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони” е създадено с нестопанска цел и е регистрирано с решение на Пазарджишки окръжен съд през 2008 година. В организацията членуват активни граждани и общественици, обединени около идеите за развитие на селските райони, по-специално за насърчаване на гражданската активност и повишаване икономическото благосъстояние на хората в селските райони. Организацията работи на територията на област Пазарджик, както и в селските райони на Република България и се ръководи от Управителен съвет.

Мисията на организацията е „Подобряване качеството на живот в селските райони”

Целите, които си поставя организацията са:

 • Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на Република България;
 • Да подпомага развитието на Република България в сферите на: конкурентоспособността, екологията и опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности на територията на Република България;
 • Да подпомага и активизира младежките дейности на територията на Република България
 • Да съдейства за увеличаване на местния капацитет и знания на района;
 • Да работи за разширяване на достъпа до доходи за местните жители;
 • Да работи за подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;
 • Да мотивира участието на местните действащи лица в развитието на районите, за да се гарантира изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
 • Да работи и помага за изграждане на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление, чрез осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на духовни ценности в гражданското общество, образованието, културата, физическото възпитание и спорта.
 • Да подпомага социалната интеграция и личностна реализация на социално – слабите, на хората с увреждания, малцинствата и лицата нуждаещи се от грижи.
 • Да насърчава сближаването на българската земеделска политика с Общата земеделска политика на ЕС, да подпомага развитието на селското стопанство и да допринася за укрепване на селските райони;
 • Да насърчава доброволчеството и доброволческите инициативи;
 • Да спомага за развитието на туризма на територията на Република България;
 • Да подпомага, активизира и разширява транс националното взаимодействие като участва в създаването и развитието на мрежи за сътрудничество;
 • Да насърчава обмена на опит между отделните местни групи в други райони на страната;

Екип

Всички тези цели не могат да бъдат осъществени без висококвалифицирания екип на сдружението, а именно експерти в областта на развитието на селските райони, младежките дейности и доброволчеството. Всички членове заедно в името на една кауза- повишаване благосъстоянието на обществото- работят съвместно с местната власт и редица учреждения на територията на цялата страна.